فونت انتظار ظهور 2 – 3

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت کشیده طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 6

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی کادر پر طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 5

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی کادر پر طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 تو خالی خط دار

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی طراحی شده اما اما بالا و پایین این فونت خطوطی موازی نمایش داده میشود . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 کشیده خط دار

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت کشیده خط دار طراحی شده یکی از فونت های خانواده فونت انتظار ظهور می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 تو خالی

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی طراحی شده اما نقطه های این فونت توخالی نمی باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 کشیده

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت کشیده طراحی شده یکی از فونت های خانواده فونت انتظار ظهور می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 8

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی کادر پر طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی