دانلود فونت فارسی کودک تیره

فونت فارسی کودک ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی کودک در تیره خالی یا حالت فونت Bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت کودک تو خالی

فونت فارسی کودک ( توخالی )

توضیحات فونت : فونت فارسی کودک در حالت تو خالی یا حالت فونت Outline می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی کودک

توضیحات فونت : فونت فارسی کودک در 2 حالت فونت Outline و فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه