فونت فارسی مجید

توضیحات فونت : فونت فارسی مجید در حالت فونت Shadow موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه

فونت ماجد

توضیحات فونت : ماجد در فارسی به مجید معنی می شود و نام فونت فارسی مجید را نیز می گیرد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده