فونت انتظار ظهور 2 – 1

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی طراحی شده و خطوط موازی در اطراف این فونت موجود می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی طراحی شده . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور ۲ – 9

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت خطوط موازی طراحی شده و خطوط موازی در اطراف این فونت موجود می باشد و حروف بالاتر ای این خط نصفه نمایش داده می شود .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 14

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی طراحی شده و خطوط موازی در اطراف این فونت موجود می باشد و حروف بالاتر ای این خط نصفه نمایش داده می شود . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 2

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی کادر پر طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 7

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی کادر پر طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 12

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت کشیده کوتاه و خط دار طراحی شده در این فونت نقطه ها و حروفی که از حد نمایش فونت بیشتر شود نصفه نمایش داده میشود و دو خط به صورت موازی فونت را در بر گرفته اند . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 13

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت توخالی طراحی شده و خطوط موازی در اطراف این فونت موجود می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 10

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت کشیده کوتاه طراحی شده در این فونت نقطه ها و حروفی که از حد نمایش فونت بیشتر شود نصفه نمایش داده میشود . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی

فونت انتظار ظهور 2 – 4

توضیحات فونت : فونت فارسی انتظار ظهور 2 که در حالت معمولی طراحی شده این فونت از خانواده فونت های انتظار ظهور 2 می باشد . جهت زیبایی بیشتر متن می توانید از حروف زینتی مثل حرف ی کشید که با کلید حرف (ء همزه ) تایپ میشود و یا حرف زینتی (ـه) که به وسیله shift+z تایپ میشود استفاده نمایید .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سایت کارهای فرهنگی