فونت فارسی پشتو کلفت

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو کلفت از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی پشتو دیجیتال

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو دیجیتال از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی پشتو نور

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو نورانی از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی پشتو توخالی

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو توخالی از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی پشتو ستاره

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو ستاره دار از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده