فونت “فارسی” – Font Farsi

توضیحات فونت : این فونت که فارسی (font farsi) نام دارد یک فونت زیبا و ما بین فونت شکسته و فونت نسخ می باشد . البته به فونت نسخ شکسته نیز شبیه می باشد . در دو حالت Simple Normal و Simple Outline موجود می باشد ، که حالت های معمولی و خط تو خالی می باشد . این فونت از سری فونت های MJ می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی نگار

توضیحات فونت : فونت فارسی نگار در 2 حالت فونت bold و فونت Regular موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی مشفق

توضیحات فونت : فونت فارسی مشفق در حالت های فونت normal و فونت Bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی نابغه

توضیحات فونت : فونت فارسی نابغه در حالت فونت Light موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی نادینه

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی موسی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی کرتاج

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی پرند

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی پاکستان

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی امید

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا