فونت “فارسی” – Font Farsi

توضیحات فونت : این فونت که فارسی (font farsi) نام دارد یک فونت زیبا و ما بین فونت شکسته و فونت نسخ می باشد . البته به فونت نسخ شکسته نیز شبیه می باشد . در دو حالت Simple Normal و Simple Outline موجود می باشد ، که حالت های معمولی و خط تو خالی می باشد . این فونت از سری فونت های MJ می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

دانلود فونت ترافیک

فونت ترافیک

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی فنون

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی فسیل

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فیری

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی دست باز

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی فورات

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی آینده

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی قافله

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت فارسی قلم 2

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا